Utrymning för alla - Byggnader med kulturvärden

Bokomslag


Att öka utrymningssäkerhet för personer med funktionsnedsättning är inte ett oöverstigligt problem ens vid förändring av byggnader med högt kulturvärde.

Utrymning för alla handlar om viktiga begrepp som tillgänglighet coh personsäkerhet. Vid bevarande av arkitektoniskt värdefulla byggnader skall dessutom kulturvärde och varsamhet beaktas. Olika grupper har skilda uppfattningar om vad som är att betrakta som risk. Här presenteras en genomgång av mänskligt beteende vid bränder och andra farliga situationer.

Utrymningsövningar pekar på vilka krav som måste uppfyllas för att funktionshindrade personer ska kunna ta sig ut.

Boken innehåller också fallstudier som fungerar både som inspirationskälla och kunskapsgrund. Tekniska råd och anvisningar som gäller byggande, förvaltning, underhåll och tillsyn har bifogats.

Huvudförfattare är Elena Siré, arkitekt SAR/MSA och medförfattare civilingenjör Staffan Bengtson och psykolog Lena Kecklund.

< tillbaka